Quest project vegn preschentà a tai da

Es ti t'engaschà ina giada en in'organisaziun nunguvernamentala u in'organisaziun d'agid (sco per exempel Medis senza cunfins)?

Es ti ina giada stà commember dad in'uniun locala u communala?

Tgeninas da las suandantas prestaziuns socialas èn tenor tai surfatgas?

0
%
assicuranza d'invaliditad

0
%
cumpensaziun dal gudogn per persunas che prestan servetschs ed en cas d'ina maternitad
0
%
AVS
0
%
naginas da quellas
0
%
pensiun e segirada da basa
0
%
assicuranza cunter la dischoccupaziun
0
%
stipendis
0
%
prevenziun professiunala
0
%
supplement da famiglia
0
%
indemnisaziun d'alloschi

Il dumber da las respostas a questa dumonda è per il mument memia pitschen per avair ina valur statistica signifitganta.

Ils resultats vegnan publitgads proximamain.

Integrar la grafica sin tia pagina-web!


Grondezza da l'embedding × 780px

Co chattas ti puspè tias respostas?


Vuls ti respunder pli tard u in'autra giada ad ulteriuras dumondas? Sche ti ta registreschas cun tia adressa dad e-mail, pos ti da tut temp puspè clamar si tias respostas. Clicca simplamain sin la colliaziun persunala che vegn tramessa a tia adressa dad e-mail.
Cun tia registraziun vegnan tias respostas colliadas cun tia adressa dad e-mail. Sche ti n'es betg ta registrà, n'èsi deplorablamain betg pussaivel da clamar si tias respostas d'enfin qua ... Ti pos natiralmain anc ina giada cumenzar da nov il questiunari e suenter cumparegliar tias respostas cun quellas dals ulteriurs participants. Quai funcziuna dentant mo, sche ti patratgas quella giada da ta registrar. :)