Quest project vegn preschentà a tai da

Integrar la grafica sin tia pagina-web!


Grondezza da l'embedding × 780px

Co chattas ti puspè tias respostas?


Vuls ti respunder pli tard u in'autra giada ad ulteriuras dumondas? Sche ti ta registreschas cun tia adressa dad e-mail, pos ti da tut temp puspè clamar si tias respostas. Clicca simplamain sin la colliaziun persunala che vegn tramessa a tia adressa dad e-mail.
Cun tia registraziun vegnan tias respostas colliadas cun tia adressa dad e-mail. Sche ti n'es betg ta registrà, n'èsi deplorablamain betg pussaivel da clamar si tias respostas d'enfin qua ... Ti pos natiralmain anc ina giada cumenzar da nov il questiunari e suenter cumparegliar tias respostas cun quellas dals ulteriurs participants. Quai funcziuna dentant mo, sche ti patratgas quella giada da ta registrar. :)