Quest project vegn preschentà a tai da

Crais ti da princip che ti tegnias tes destin enta maun e possias decider davart tia vita?

Tge signifitgescha per tai "esser creschì"?

0 %
betg pli viver tar ils geniturs
0 %
maridar ed avair uffants
0 %
avair l'emprima plazza stabla
0 %
sa depurtar a moda madira e cun responsabladad
0 %
betg pli esser dependent finanzialmain dals geniturs
0 %
avair terminà il studi

Il dumber da las respostas a questa dumonda è per il mument memia pitschen per avair ina valur statistica signifitganta.

Ils resultats vegnan publitgads proximamain.

Quants daners survegns ti mintga mais da tes geniturs?

Sche ti cumpareglias tatez cun auters da tia gruppa da vegliadetgna, schessas ti che ti hajas ...

Es ti t'engaschà ina giada en in'organisaziun politica?

Es ti t'engaschà ina giada en in'organisaziun nunguvernamentala u in'organisaziun d'agid (sco per exempel Medis senza cunfins)?

Es ti ina giada stà commember dad in'uniun da sport?

Has ti ina giada fatg part dad in'organisaziun artistica?

Has ti ina giada ta participà ad in project extrascolar u extraprofessiunal?

Es ti ina giada stà commember dad in'uniun locala u communala?

Relaziuns d'amur èn per tai ...

0 %
d'impurtanza immensa.
0 %
impurtantas.
0 %
relativamain impurtantas.
0 %
da pauc'impurtanza.