Quest project vegn preschentà a tai da

Es ti ina giada stà commember dad in'uniun da sport?

Has ti ina giada fatg part dad in'organisaziun artistica?

Has ti ina giada ta participà ad in project extrascolar u extraprofessiunal?

Integrar la grafica sin tia pagina-web!


Grondezza da l'embedding × 780px

Co chattas ti puspè tias respostas?


Vuls ti respunder pli tard u in'autra giada ad ulteriuras dumondas? Sche ti ta registreschas cun tia adressa dad e-mail, pos ti da tut temp puspè clamar si tias respostas. Clicca simplamain sin la colliaziun persunala che vegn tramessa a tia adressa dad e-mail.
Cun tia registraziun vegnan tias respostas colliadas cun tia adressa dad e-mail. Sche ti n'es betg ta registrà, n'èsi deplorablamain betg pussaivel da clamar si tias respostas d'enfin qua ... Ti pos natiralmain anc ina giada cumenzar da nov il questiunari e suenter cumparegliar tias respostas cun quellas dals ulteriurs participants. Quai funcziuna dentant mo, sche ti patratgas quella giada da ta registrar. :)