Quest project vegn preschentà a tai da
 
Per tai è laschar divorziar ...
0 %
ina malsogna da noss temp.
0 %
mintgatant necessari.

Il dumber da las respostas a questa dumonda è per il mument memia pitschen per avair ina valur statistica signifitganta.

Ils resultats vegnan publitgads proximamain.

Scrollar a la proxima dumonda
 
Tge pensas ti da la lètg?
0 %
in siemi
0 %
nagut per mai
0 %
mo in toc palpiri

Il dumber da las respostas a questa dumonda è per il mument memia pitschen per avair ina valur statistica signifitganta.

Ils resultats vegnan publitgads proximamain.

 
Pudessas ti esser cuntent senza la cardientscha en (in) Dieu?
0 %
gea
0 %
na

Il dumber da las respostas a questa dumonda è per il mument memia pitschen per avair ina valur statistica signifitganta.

Ils resultats vegnan publitgads proximamain.

 
Pudessas ti esser cuntent senza uffants?
0 %
gea
0 %
na

Il dumber da las respostas a questa dumonda è per il mument memia pitschen per avair ina valur statistica signifitganta.

Ils resultats vegnan publitgads proximamain.

 
Sche ti pensas al futur, co vesas ti tatez?
0 %
maridà u en in partenadi registrà
0 %
en ina relaziun
0 %
sulet
0 %
cun uffants
0 %
senza uffants

Il dumber da las respostas a questa dumonda è per il mument memia pitschen per avair ina valur statistica signifitganta.

Ils resultats vegnan publitgads proximamain.