Quest project vegn preschentà a tai da
 
Èn tes geniturs loschs da quai che ti has cuntanschì fin ussa?
0
%
gea
0
%
na

Il dumber da las respostas a questa dumonda è per il mument memia pitschen per avair ina valur statistica signifitganta.

Ils resultats vegnan publitgads proximamain.

Scrollar a la proxima dumonda
 
Sustegnan tes geniturs tias decisiuns?
0
%
gea
0
%
na

Il dumber da las respostas a questa dumonda è per il mument memia pitschen per avair ina valur statistica signifitganta.

Ils resultats vegnan publitgads proximamain.

 
Quants daners survegns ti mintga mais da tes geniturs?
0 %
nagut
0 %
pli pauc che CHF 50
0 %
tranter CHF 50 e CHF 200
0 %
tranter CHF 200 e CHF 500
0 %
tranter CHF 500 e CHF 1000
0 %
passa CHF 1000

Il dumber da las respostas a questa dumonda è per il mument memia pitschen per avair ina valur statistica signifitganta.

Ils resultats vegnan publitgads proximamain.

 
Tge dis ti da quai che tes geniturs sustegnan tai?
0 %
Quai è en urden per mai.
0 %
Quai è malempernaivel per mai.

Il dumber da las respostas a questa dumonda è per il mument memia pitschen per avair ina valur statistica signifitganta.

Ils resultats vegnan publitgads proximamain.

 
Tia relaziun cun tes geniturs è ...
0 %
inexistenta.
0 %
fitg tendida.
0 %
soso lala.
0 %
lucca.
0 %
ideala.

Il dumber da las respostas a questa dumonda è per il mument memia pitschen per avair ina valur statistica signifitganta.

Ils resultats vegnan publitgads proximamain.

 
Has ti gia fimà ina giada in joint cun tes geniturs?
0
%
gea
0
%
na

Il dumber da las respostas a questa dumonda è per il mument memia pitschen per avair ina valur statistica signifitganta.

Ils resultats vegnan publitgads proximamain.

 
Has ti gia bavì ina giada sturn cun tes geniturs?
0
%
gea
0
%
na

Il dumber da las respostas a questa dumonda è per il mument memia pitschen per avair ina valur statistica signifitganta.

Ils resultats vegnan publitgads proximamain.

 
Discurras ti cun tes geniturs davart chaussas dal cor?
0
%
gea
0
%
na

Il dumber da las respostas a questa dumonda è per il mument memia pitschen per avair ina valur statistica signifitganta.

Ils resultats vegnan publitgads proximamain.

 
Es ti ami cun tes geniturs sin Facebook?
0
%
gea
0
%
na

Il dumber da las respostas a questa dumonda è per il mument memia pitschen per avair ina valur statistica signifitganta.

Ils resultats vegnan publitgads proximamain.